కరోనా కారణంగా ‘తెలంగాణ దేవుడు’ చిత్ర విడుదల వాయిదా

కరోనా కారణంగా ‘తెలంగాణ దేవుడు’ చిత్ర విడుదల వాయిదా 1969 నుండి 2014 వరకు తెలంగాణ ప్రాంతంలోని పరిస్థితులను చూసి చలించి ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించి ప్రజల

Read more