ఏప్రిల్ 23న థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైన ‘తెలంగాణ దేవుడు’ !!

ఏప్రిల్ 23న థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైన ‘తెలంగాణ దేవుడు’ తెలంగాణ ఉద్యమం భావి తరాలకు ఓ నిఘంటువు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఓ

Read more