శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్ఫూర్తితో అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి రూ.54.51లక్షల విరాళం

శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్ఫూర్తితో అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి రూ.54.51లక్షల విరాళం జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చిత్రాలు నిర్మిస్తున్న అయిదుగురు

Read more