నెట్5 ఓటిటి చూపు-థియేటర్ల వైపు

  నెట్5 ఓటిటి చూపు-థియేటర్ల వైపు తొలి చిత్రంగా “లెగసి ఆఫ్ లైస్” ఓటిటి ప్లాట్ ఫామ్స్ తాకిడికి థియేటర్ల మనుగడ ప్రశ్నార్ధకం అవుతుందేమోననే ఊహాగానాలను, అనుమానాలను

Read more