అమెరికాలో “కూచిపూడి పలావ్” !!

అమెరికాలో కొలువుదీరిన “కూచిపూడి పలావ్”!!   ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా కూచిపూడి వెంకట్ షెఫ్ లెస్ కిచెన్   హోటల్ పరిశ్రమలో కనీ వినీ  ఎరుగని సరికొత్త

Read more