తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 350 థియేటర్స్ లో మే 24న విడుదల అవుతున్న సమ్మర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ “అల్లాదీన్”

  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 350 థియేటర్స్ లో మే 24న విడుదల అవుతున్న సమ్మర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ “అల్లాదీన్” అరేబియన్ నైట్స్ కథలలో అల్లాద్దీన్ అద్భుత

Read more